Geplaatst op

Hoe kan ik het beste bestellen? En betalen?

De producten kunt u bestellen en afrekenen met Ideal.

Mocht uw bank ideal niet aanbieden, dan kunt u gebruik maken van Mr Cash of de mogelijkheid “vooruitbetaling” .

Bij de laatste mogelijkheid krijgt u eerst de proforma factuur. Als die betaald is sturen wij de artikelen zo spoedig mogelijk naar u toe. Als u een account aanmaakt, kunt u de volgende keer makkelijk opnieuw bestellen.

Bij sommige producten wordt aangegeven, dat er ook bijpassende supplementen zijn.

Als u een product wilt hebben, plaatst u dat in de winkelwagen. Zo kunt u diverse producten in het wagentje plaatsen.
Dan kunt u op de knop bestellen drukken.

Daarna kunt u afrekenen met de bekende formule van IDEAL via uw eigen bank, of Mr Cash.

U krijgt direct na de betaling uw bevestiging opgestuurd op het door u aangegeven mailadres.

Franco levering boven 55,00 euro

De producten worden bij u thuisbezorgd binnen een paar werkdagen.

Bestelt u voor 14.30 uur, dan wordt er naar gestreefd de volgende dag te leveren.

Mocht een bestelling om wat voor reden dan ook fout gaan, mail ons via info@HetBetereEten.nl

Wat is de hoeveelheid, die u normaliter gebruikt:

Zie hiervoor altijd de verpakking.

Geplaatst op

AVG, uw Privacy is belangrijk voor ons!

Wie zijn wij?

Het Betere Eten
Honingraat 9
3956 HG Leersum
06 26945305

Met welk doel en met welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wanneer u uw persoonsgegevens enkel hebt achtergelaten t.b.v. onze nieuwsbrief en/of voor het ontvangen van (kosteloos) voedingsadvies, dan gebruiken wij uw gegevens alleen voor dit specifieke doel. De grondslag voor de verwerking is dan “Toestemming” en het gaat dan alleen om uw naam en om uw e-mailadres.
Wanneer uw (ook) producten hebt aangeschaft op onze websites (www.salvestrolenshop.nl en www.voedingtegenkanker.nl) dan gebruiken wij uw gegevens alleen voor het verwerken van uw order. De grondslag voor de verwerking is dan “Het uitvoeren van de overeenkomst” en het gaat dan om uw naam en om uw adresgegevens.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben en/of zolang de wet dit voorschrijft (fiscale bewaartermijn). Direct daarna zullen wij uw gegevens blijvend deleten.

Wat zijn uw rechten onder de AVG?
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), hebt u het recht:
• op informatie over de verwerkingen;
• op inzage in uw gegevens;
• op correctie van uw gegevens als deze niet kloppen;
• op verwijdering van uw gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
• op beperking van de gegevensverwerking;
• op verzet tegen de gegevensverwerking;
• op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
• om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming;
• om geïnformeerd te worden aangaande uw rechten onder de AVG;
• in het geval van toestemming: dat deze toestemming altijd weer kan worden intrekken;
• om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geplaatst op

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HET BETERE ETEN

Artikel 1: Definities en identiteit Het Betere Eten

HBE:      Honingraat 9

3956 HG  Leersum

Dit is geen bezoekadres.

T: 06 2694 5305

E: info@hetbetereeten.nl

KvK-nummer: 30268006 

BTW-nummer: NL001304145B59

Klant:                     de wederpartij van Het Betere Eten (verder te noemen HBE).

Overeenkomst:    de overeenkomst tussen HBE en Klant.

Partijen:                HBE en Klant gezamenlijk.

Schriftelijk:           door middel van een door partijen ondertekend document, een brief of e-mailbericht.

Voorwaarden:      deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1          De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten van HBE.

2.2          Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3          Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen.

2.4          Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomst

3.1          Alle aanbiedingen van HBE zijn vrijblijvend.

3.2          Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien HBE een order van Klant schriftelijk aanvaardt en/of met de uitvoering daarvan aanvangt. HBE heeft te allen tijde het recht om een order zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3          Klant garandeert dat de in het kader van het plaatsen van een order verstrekte informatie juist en volledig is.

3.4          Kennelijke (type-)fouten en vergissingen op de website(-s) en/of in de aanbiedingen van HBE binden HBE niet.

3.5          Indien de Overeenkomst via de website(-s) van HBE tot stand komt, treft HBE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de (overdracht van) data en zorgt HBE voor een veilige online omgeving.

Artikel 4: Prijs

4.1          Tenzij anders aangegeven, zijn de door HBE opgegeven prijzen in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW) en heffingen van overheidswege geldend op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

4.2          Alle door HBE genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

Artikel 5: Betaling

5.1          Betalingen dienen te geschieden bij het indienen van de order via de website van HBE of -indien de order anders dan via de website(-s) bij HBE wordt geplaatst- binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door HBE aan te geven wijze, in Euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Klant op HBE heeft of meent te hebben.

5.2          Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim. Zulks zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. HBE is in dat geval gerechtigd om zonder nadere aankondiging de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of geheel te beëindigen. Zulks met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van HBE voor schade die daardoor mocht ontstaan.

5.3          Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is Klant een rente verschuldigd van
1,5 % per maand of een gedeelte van een maand. Zulks tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.4          Alle redelijke kosten die HBE maakt in verband met de incasso, in of buiten rechten, zijn voor rekening van Klant.

5.5          In geval van overlijden of faillissement van Klant zijn de vorderingen van HBE op Klant onmiddellijk opeisbaar.

5.6          Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, ook indien Klant vermeldt dat betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6: Levering en uitvoering Overeenkomst

6.1          Levering van zaken geschiedt (voor zover mogelijk) op het door Klant opgegeven adres. In voorkomende gevallen zijn de betreffende pakketten en/of de voertuigen waarmee het transport geschiedt dusdanig omvangrijk dat het praktisch niet mogelijk is om het betreffende adres te bereiken en de zaken hier te leveren. In dergelijke gevallen is het aan de chauffeur om te bepalen alwaar de zaken veilig kunnen worden afgeleverd.

6.2          Door HBE opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of schadevergoeding.

6.3          Bij een overschrijding van de leveringstermijn met 30 dagen of een hiervan afwijkende, tussen partijen overeengekomen termijn is Klant gerechtigd de Overeenkomst kosteloos schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal HBE de door Klant betaalde prijs binnen 14 dagen terugbetalen.

6.4          Indien Klant (i) weigert door HBE te leveren zaken af te nemen of (ii) levering op het door Klant opgegeven adres onmogelijk is, is HBE gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan. Indien Klant niet binnen twee maanden afneemt, is HBE gerechtigd deze zaken aan een derde te verkopen dan wel te vernietigen. De hieraan verbonden kosten en hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening van Klant.

Artikel 7: Herroepingsrecht en ontbinding

7.1          Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag waarop Klant of een vooraf door Klant aangewezen derde de door HBE geleverde zaken heeft ontvangen of:

– als de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant of genoemde derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen of;

– als de Overeenkomst voorziet in een regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant of genoemde derde de eerste zaak heeft ontvangen.

7.2          Tijdens de bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met de geleverde zaak en de verpakking. Klant zal deze zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wenst te behouden.

7.3          Zaken dienen in onbeschadigde staat, inclusief bijbehorende documentatie en accessoires, in de originele verpakking en conform de door HBE verstrekte instructies aan HBE te worden geretourneerd.

7.4          Als Klant gebruik maakt van het in artikel 7.1 genoemde herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd aan HBE door middel van het modelformulier voor herroeping of door middel van een andere, ondubbelzinnige aan HBE gerichte schriftelijke verklaring.

7.5          Als Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen (ten hoogste) de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.6          Door Klant betaalde bedragen zullen uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping door HBE worden terugbetaald op het door Klant voor de betaling gebruikte rekeningnummer.

7.7          Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat zaken niet leverbaar zijn, is HBE gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

7.8 In geval van situaties als bedoeld in artikel 6:230p sub f 3° BW heeft Klant geen herroepingsrecht.

Artikel 8: Klachten, reclames en gebreken

8.1          Alle op de website en in digitale en/of gedrukte documentatie en advertenties van HBE opgenomen afbeeldingen, modellen, getallen,  maat- en gewichtsopgaven en overige omschrijvingen worden getoond c.q. verstrekt bij wijze van aanduiding en kunnen niet worden geacht (volledig) overeen te stemmen met de door HBE te leveren zaken. Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Tenzij anders overeengekomen, geldt dit ook voor aan Klant getoonde proefmodellen.

8.2          Klant dient op het moment van levering te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de Overeenkomst. Zichtbare gebreken, tekorten en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden vermeld en binnen 24 uur na levering schriftelijk en gemotiveerd bij HBE te worden gemeld.

8.3          Gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet door Klant hadden kunnen worden geconstateerd, moeten terstond, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat Klant hiermee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn schriftelijk en gemotiveerd bij HBE worden gemeld.

8.4          Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen gemotiveerd te worden ingediend bij HBE, waarbij gebruik dient te worden gemaakt van de in artikel 1 vermelde contactgegevens. Klachten worden binnen 14 dagen na de dag van ontvangst ervan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt Klant binnen genoemde termijn een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

8.5          Alle rechtsvorderingen van Klant jegens HBE ter zake eventuele gebreken, tekorten en afwijkingen verjaren na afloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

8.6          De kosten van terugzending van gebrekkige zaken zijn voor rekening van HBE.

8.7          Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen, heeft HBE de keuze de betreffende zaken te herstellen, te vervangen dan wel de factuurwaarde ervan te vergoeden. HBE is daartoe niet verplicht indien gebreken zijn ontstaan als gevolg van  oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik en de niet-naleving van onderhouds- en gebruiksvoorschriften;

Artikel 9: Aansprakelijkheid en Overmacht

9.1          In situaties waarin Klant jegens HBE recht heeft op schadevergoeding, geldt dat HBE voor niet meer aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. HBE is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder gederfde winst en door derden geleden schade.

9.2          HBE is niet aansprakelijk voor (i) schade als gevolg van de in artikel 8.7 genoemde omstandigheden, (ii) schade die Klant mocht lijden doordat na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat zaken niet kunnen worden geleverd of (iii) in geval van buiten Nederland geleverde en/of gemonteerde zaken: schade die Klant mocht lijden doordat deze zaken niet voldoen aan de ter plaatse geldende technische eisen, normen en/of voorschriften.

9.3          Indien op HBE enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van HBE wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

9.4          In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen en verweren van Klant jegens HBE één jaar.

9.5          Klant vrijwaart HBE tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

9.6          HBE is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie, programmatuur en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, in- en uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke zaken.

9.7          HBE kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat HBE haar verplichtingen had moeten nakomen.

9.8          In geval van overmacht kunnen partijen de verplichtingen op grond van de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1        Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

10.2        Alle geschillen tussen HBE en Klant worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Geplaatst op

DISCLAIMER

Salvestrolenshop.nl spant zich in om kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken en voedingssupplementen aan te bieden.
Wij zijn zijn geen medici en medisch advies wordt niet gegeven.
De informatie beoogt niet medicijnen en/of medische behandelingen te vervangen.

Voordat u met de informatie aan de slag gaat en/of de hier aangeboden voedingssupplementen gaat gebruiken, dient u uw arts te consulteren en een positief advies te verkrijgen.
Gebruik van de informatie en onze voedingssupplementen geschiedt op eigen risico.
Salvestrolenshop.nl wijst iedere aansprakelijkheid van de hand.

Geplaatst op

Contact

Heeft u een vraag of wilt u een bestelling vanuit het buitenland plaatsen? Verstuur dan uw gegevens met het formulier.

De Salvestrolenshop is onderdeel van:
Het Betere Eten
Honingraat 9
3956 HG Leersum
06 2694 5305
BTW nr NL001304145B59
KvK 30268006

NL52RABO0351444475
BIC RABONL2U